Regjeringen jobber (sakte) for oss

Regjeringen jobber (sakte) for oss

Vi som står bak shAIRskills startet selskapet fordi vi ser at arbeidslivet er i endring. Vi er ikke alene om å se dette. Selveste Regjeringen, for eksempel, sendte i august ut en pressemelding med følgende tittel: «Utvalg skal se på fremtidens arbeidsliv».

I pressemeldingen går det fram at Regjeringen har bedt et utvalg om å «vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet». Utvalget skal ledes av advokat Jan Fougner, som er spesialist på arbeidsrett. Han har fått med seg en gruppe på 11 fagfolk som skal jobbe med utfordringen. De har sin egen nettside, som du kan se her: https://fremtidensarbeidsliv.no/

Fremtidens arbeidsliv

Jeg har sett litt på mandatet til utvalget. Første setning bør vi alle ta inn over oss – både arbeidstakere og arbeidsgivere. Den er ganske brutal, og lyder: Arbeidslivet står overfor en rekke strukturendringer i årene framover.

Hva ligger det egentlig i denne setningen? Regjeringen peker på at endringer i næringsstrukturen, sammensetningen i befolkningen, teknologiutvikling, klimautfordringer og økende internasjonalisering vil påvirke hvilke arbeidsplasser vi kommer til å få framover. I mandatet står det: Det er helt nødvendig at virksomhetene tilpasser seg for å møte disse utfordringene.

I mandatet påpeker Regjeringen også et annet viktig poeng: Endringsprosessene i arbeidslivet vil også kunne påvirke organiseringen av arbeid og hvilken tilknytning som benyttes mellom den som tilbyr arbeid og den som utfører arbeid, herunder konsekvenser for rettigheter og plikter. Med andre ord – forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan bli endret!

Gjennom å bruke shAIRskills-portalen, vil både arbeidstakere og arbeidsgivere kunne møte fremtidens utfordringer, uten at det går på akkord med den ansattes rettigheter og plikter og uten at det påvirker tilknytningen mellom den som tilbyr arbeid og den som utfører arbeid.

Ansatte som deles gjennom vår portal beholder sitt ansettelsesforhold, sin lønn, sine personalgoder hos opprinnelig arbeidsgiver, men jobber hos noen andre i perioder. Motivasjonen for å bruke vår portal kan være mangedelt, og kan svare på de fleste utfordringene Regjeringen peker på. Det kan handle om at bedrifter eller ansatte trenger en spesiell kompetanse, at den ansatte ønsker variasjon i hverdagen, at de – både den ansatte og bedriften som sådan – i perioder har for lite eller for mye å gjøre, at det er ønske og behov for fleksibilitet. Alt uten at det går på bekostning av den ansattes rettigheter. Det er derfor interessant at tredje siste setning i mandatet lyder som følger: Utvalget skal i sine vurderinger avveie hensynene til forutsigbarhet, rettigheter og vern for de som utfører arbeid opp mot hensynet til arbeidslivets og næringslivets behov for utvikling, fleksibilitet og muligheter for verdiskaping.

Det fremstår som om Regjeringen mener at arbeidstakere kun er opptatt av det første, og arbeidsgivere kun er opptatt av det siste. Vår kjennskap til arbeidsmarkedet tilsier at begge parter er like opptatt av begge deler. Men utvalget har god tid til å sjekke ut om vi har rett. De skal ikke levere sin utredning før 1. juni 2021.

Leave a Reply